tirsdag 17. mars 2015

98,5 % fossilfritt

Vi har fortsatt tid til å trappe ned oljeindustrien på en skånsom og rettferdig måte, i takt med at grønne arbeidsplasser overtar.

Etter at oljeprisen falt som en stein i høst, har vi sett hvordan tusenvis mister jobben og tryggheten når bedrifter sparer og strammer til. Det har satt fart i diskusjonen om behovet for å omstille oss til et fornybart samfunn. Men vi kan ikke la markedet og oljeprisen styre klimapolitikken og framtida til alle de som i dag jobber tilknyttet olje- og gassindustrien.

Det trengs en politisk styrt omstilling som trapper ned olje- og gassproduksjonen til et minimum, parallelt med en oppbygging av framtidsrettede arbeidsplasser. Rødt har utviklet en slik plan. Tiltakene i planen vår kan gjennomføres her og nå med eksisterende teknologi og innenfor rammene av dagens styresett og økonomiske system.

Skrikende behov for nedtrapping

Olje- og gassindustrien har i dag en dominerende plass i norsk økonomi, og skaper problemer for andre næringer. Omfanget av næringa er overlatt til markedet og svingende oljepriser. I tillegg favoriserer staten næringa gjennom en rekke subsidier, særordninger og skatteletter. Blant annet har staten siden 2005 brukt ca 52 000 mill. kr. på å  dekke letekostnader for selskaper som leter etter olje og gass - og går med underskudd. På den måten kan selskaper tjene penger uten å gjøre noe som helst produktivt. Ingen andre næringer kan drømme om liknende ordninger.

Petroleumssektoren står direkte for rundt 40 000 arbeidsplasser, og indirekte for så mange som 250 000.  Men det er urettferdig om det er disse menneskene som skal betale kostnadene for den nødvendige omleggingen. Derfor er det avgjørende at vi klarer å skape de grønne industriarbeidsplassene og det fornybare Norge parallelt med at vi trapper ned olje- og gassproduksjonen. Oljearbeiderne trenger en krisepakke, selv om oljeindustrien ikke gjør det.

Olje- og gassproduksjonen er også Norges største kilde til klimagassutslipp. Vi vet at vi snart har brukt opp verdens karbonbudsjett. Vi vet at vi må la mesteparten av olja, kullet og gassen vi allerede har funnet forbli i bakken hvis vi skal ha sjans til å begrense den globale oppvarmingen til det politisk vedtatte togradersmålet. Den eneste veien til garantert reduserte klimagassutslipp er at hvert land tar ansvar for sine utslipp. Uten innenlands tiltak får vi ingen bindende, internasjonal klimaavtale. Norge har et historisk ansvar for de globale utslippene, og vi har et ansvar for utslippene vi bidrar til gjennom vår olje- og gassproduksjon. Men hvor starter vi, helt konkret?

3 trinn for å trappe ned olje- og gassproduksjonen:
  • Stanse ny letevirksomhet og avvikle nåværende leting: Regjeringa må stanse all ny letevirksomhet og konsesjonsutdelinger, inkludert tildelinger i forhåndsdefinerte områder. Stanser vi leting nå vil produksjonen være redusert med 70 prosent i 2030. Avvikling av særordninger og subsidier som deler av olje- og gassindustrien i dag holdes oppe av, vil være viktig for å avvikle nåværende leting og øke fortrinnene til fornybare næringer.
  • Renasjonalisere Statoil og innløse private aktører: Statoil er den definitivt største aktøren på norsk sokkel, og ved å ta Statoil tilbake i fullt statlig eierskap igjen, får staten et godt verktøy til å trappe ned produksjonen på norsk sokkel. Da kan vi også avslutte Statoils internasjonale aktiviteter, som de siste årene har gått stadig lengre i retning de mest forurensende fossilkildene, som tjæresand og skifergass. Gjennom Statoil kan staten også kjøpe eksisterende felt fra private aktører.
  • Trappe ned eksisterende produksjon: Rødt mener målet bør være å utfase all olje- og gassproduksjon som går til energibruk senest innen 2030. Det betyr en reduksjon på omtrent 98,5 prosent. Men å kutte alt er ingen god ide: Noe bør produseres for å kunne brukes som råvarer i industrien. Vi har skissert en reduksjon på mellom 5 og 7,5 prosent årlig ut fra dagens nivå fram til 2030, som vil gi tid til omstilling i olje- og gassindustrien og andre næringer. En slik nedtrapping bør vedtas av Stortinget som et eget utvinningsbudsjett, slik at industrien får forutsigbarhet.
Det er politikernes ansvar å sikre at vi ivaretar rettighetene til de som i dag jobber tilknyttet olje- og gassindustrien, og at kompetansen deres brukes for å bygge det fornybare Norge. Det er mange viktige sektorer som trenger kunnskap og erfaring vi i dag finner i olje- og gassindustrien, deriblant energieffektivisering, maritime næringer, fornybar energi, kraftforedlende industri og treforedling. I tillegg vil det fornybare Norge trenge flere andre næringer: Bærekraftig matproduksjon, materialgjenvinning, og bygging og drift av et miljøvennlig samferdselssystem med flere kollektive løsninger. Derfor vil nedtrapping av petroleumssektoren i seg selv bidra til å fristille kompetanse som nye næringer trenger.

Starter vi nå, har vi fortsatt tid til å trappe ned oljeindustrien i takt med at grønne arbeidsplasser bygges opp. Det er bedre med en kontrollert nødlanding enn en markedsstyrt krasjlanding.  

Bjørnar Moxnes
Leder i Rødt

Elin Volder Rutle
Miljøpolitisk talsperson


Fakta: Ny rapport: Oljefri
  • Rødt lanserte 12. mars en plan for hvordan Norge kan bli mindre avhengige av olje- og gass og skape andre industriarbeidsplasser i takt med lavere utvinning av olje og gass.
  • Både miljø- og fagbevegelse har gitt innspill til planen underveis. 
  • Planen er utviklet av Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg ved Elin Volder Rutle, Aled-Dilwyn Fisher, Lene Liebe Delsett og Åshild Lappegård Lahn. 
  • Hele planen kan leses på rødt.no/fornybar
Publisert i Klassekampen 15.03.2015.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar