tirsdag 6. november 2012

Vi trenger Robust!

Sist torsdag besøkte jeg Robust sammen med Veslemøy Aalde Heyerdahl fra Oslo Rød Ungdom. Robust er en omsorgsstasjon for barn og unge. Ungdom som har problemer de sliter med kan henvende seg direkte til Robust. Du trenger ikke fylle ut noe søknadsskjema eller ha noen henvisning. Det holder å ta en telefon eller banke på døra deres i Norbygata 47 på Grønland.

Du får time i løpet av en til to uker, og tilbudet er gratis. Jeg har møtt flere ungdommer som opplever at det er litt høy terskel for å henvende seg til barnevernet. En del syns at det de sliter med ikke er «alvorlig nok» for å gå dit eller til et psykiatrisk tilbud. Det er dessverre iblant også lengre ventetid i det kommunale hjelpeapparatet, fordi det borgerlige byrådet underfinansierer Oslos velferdstjenester. Robust når både den gruppa som ikke har så store problemer at de får time i barne- og ungdomspsykiatrien, og den gruppa som står i kø for å få time der.

Hvem får hjelp hos Robust? De har samlet noen eksempler på henvendelser her. En 15 år gammel jente som har det vanskelig, er i konflikt med lærerne på skolen, og tidligere har drevet med selvskading. En gutt som mistrives på skolen og er redd for de andre guttene. En far som er usikker på oppdragerrollen overfor datteren sin. En mor som er bekymret for datteren sin, mens datteren på sin side synes mora bare skjeller henne ut.

Robust løser opp i problemer før det behøver å bli en barnevernssak ut av det. De fem familieterapeutene der er årlig i kontakt med rundt 200 familier.

Nå foreslår byrådet (Høyre, Venstre og KrF) å kutte støtten til senteret. Det betyr nedleggelse.

Argumentet for nedleggelse er ikke akkurat vanntett. Avdelingsdirektør Wenche Eyde i Barne- og familieetaten sier det slik til NRK: – Vi ser at bydelene er i stand til å drive disse forebyggende tiltakene i egen regi. Det er bygget opp så mye lokalt nå, at det nesten ikke kan sammenlignes med for ti år siden. Familievernkontorene og barne- og ungdomspsykiatrien, i tillegg til det lokale, kan gi et tilbud.

Da er det jo litt pussig at folk som jobber i bydelene, i barnevernet og i barne- og ungdomspsykiatrien er mot kuttforslaget.

Esther Søetorp i barneverntjenesten i Bydel Alna skriver dette: «Robust er et tilbud som har bestått over tid med dyktige og profesjonelle ansatte. Barneverntjenesten henviser ofte familier der som er negative til å samarbeide med barneverntjenesten. Robust er et lavterskeltilbud og familier trenger ikke ha sak i barneverntjenesten for å få hjelp. Familier henvises også pga at barneverntjenesten har lang ventetid til å kunne gi hjelp i disse familiene på et tidlig tidspunkt. Robust er et viktig tilbud, et fungerende tilbud som ikke må nedlegges. De jobber effektivt og kommer fort i gang med å jobbe i familien. Familier jeg kjenner til som er henvist dit fra barneverntjenesten har vært godt fornøyd og fått god hjelp.

Berit Brorson, teamleder i skolehelsetjenesten i Bydel Østensjø skriver: «Som leder av skolehelsetjenesten og HFU (helsestasjon for ungdom), og prosjektleder i et skolefraværsprosjekt ved to av våre ungdomskoler, er jeg alltid på jakt etter hjelpere for skolehelsesøstrene. Vi trenger dette lavterskeltilbudet hvor vi slipper å henvise, hvor familiene/ungdommene får hjelp i løpet av noen få dager. Styrken er at de kan møte opp der familiene eller ungdommene vil møte dem. Bydelen har en familieterapeut i 20% stilling, og vi i skolehelsetjenesten har liten mulighet til å bruke denne stillingen. De ansatte i Robust har mye kompetanse som vi trenger i vår bydel.  Dette er et tilbud som skal gjøre at vi unngår å melde til barnevernet. I skolefraværsprosjektet kan Robust være en støtte for foreldre som sliter med å få barn/ ungdommer på skolen. Dette er småpenger for en stor kommune. Kommunen kan med et pennestrøk fjerne enda et godt tilbud som vi trenger som et supplement. Det vil ta mange år å bygge opp et lignende tilbud.»

Gro Ottosen i Barne- og ungdomspoliklinikk for psykisk helse Oslo Nord skriver: «Undertegnede kjenner Robust gjennom mange år som kollega. Medarbeiderne ved Robust er en gruppe dedikerte fagfolk som med engasjement, kreativitet og solid fagkunnskap representerer et unikt tilbud til barn, ungdom og deres familier som strever med psykososiale vansker. Her blir et fleksibelt tilbud tilpasset den enkeltes behov. Dette lavterskeltilbud er lett tilgjengelig uten byråkratiske henvisningsrutiner eller lange ventelister. Så vidt jeg vet er det enestående i sin form i Oslo. Barn og ungdom i denne byen er forskjellige, har ulike problemer og nåes på forskjellig måte. Det er behov for mangfold i hjelpetilbudet og tilbudet ved Robust kan ikke erstattes av eksisterende hjelpeapparat!»

Tone Bjørnson Aanderaa, helsesøster på Wang videregående skole, skriver: «Jeg har brukt Robust sitt tilbud til flere elever på skolen. Hvis vi sammenligner Robust med BUP eller andre steder som krever henvisning ofte med lang ventetid, vil dette tilbudet skille seg tydelig ut. På Robust får du:
  • Svar med en gang du ringer
  • Saken din tas opp på inntaksmøte 1 gang i uken
  • En ansvarlig får da saken og tar kontakt med eleven stort sett den påfølgende uken
  • Ingen henvisning trengs
  • Ventetiden er minimal og eleven får hjelp innen en uke
  • Et lavterskeltilbud med faglig kompetente fagpersoner med lang erfaring i samtaleterapi med barn og ungdom
Hvis jeg har en samtale med en elev som jeg ser trenger tettere oppfølging over tid, kan det ofte være av stor betydning at eleven får hjelp så raskt som mulig. Henvises eleven til BUP, må jeg først gå gjennom fastlegen som skal henvise, som kan ta tid. Deretter når henvisningen er sendt, vil BUP behandle den og eleven får et brev om en rett til helsehjelp eller et avslag på helsehjelp. Skulle eleven få time hos BUP, er det ofte 3 mnd ventetid. Dette kan gjøre hele prosessen tung og belastende for en elev som strever. På Robust vil denne eleven få hjelp innen 1-2 uker. Robust vil derfor fylle et viktig hull i det offentlige system og har hatt stor betydning for mange barn og unge i dag. Ved nedleggelse av dette tilbudet, vil mange elever få et klart dårligere tilbud innenfor psykisk helse. Vi vet at statistikken for ungdom som strever med sin psykiske helse er høy og det er derfor utrolig viktig å ruste opp og ikke legge ned tilbud innenfor dette området. Jeg anbefaler sterkt at Robust får midler til å fortsette sitt viktige arbeide innen psykisk helse for barn og ungdom.»

Jeg syns det er rimelig opplagt at Robust gir et unikt tilbud til barn, unge og foreldre i Oslo. De borgerliges kuttforslag er smålig og korttenkt. Med tanke på at byrådet tar seg råd til 100 millioner kroner årlig på PWC, Ernst&Young og andre overbetalte konsulenter, burde de også ha råd til å støtte Robust. Og til forskjell fra konsulentbyråkratiet, er dette vel anvendte penger. De går til et tilbud som virkelig betyr noe. Derfor må vi presse på alt vi kan for å få de borgerlige partiene til å snu.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar