onsdag 5. september 2012

Ulovlig hogst i Ekebergskogen

Daværende miljøbyråd Jøran Kallmyr (Frp) stanset politianmeldelsen av ulovlig hogst nedenfor Ekebergrestauranten. Christian Ringnes hadde søkt om og fått avslag på felling av trærne et par år før. Nå er spørsmålet hva dagens miljøbyråd Ola Elvestuen vil foreta seg. Vi har i dag sendt han flere skriftlige spørsmål.
Les mer om saken her.

Spørsmål fra Rødt angående inndriving av bot for ulovlig hogst i Ekebergskogen.

Våren 2010 ble 35 trær felt ulovlig utenfor Ekebergrestauranten. Av Bymiljøetatens nettside framgår det at etaten har praksis og prosedyre for å anmelde ulovlig hogst. Etaten skrev politianmeldelsen, men den ble ikke sendt fordi daværende miljøbyråd Jøran Kallmyr (FrP) grep inn og stoppet etaten fra å sende den til politiet. Bymiljøetaten fikk i stedet taksert trærne, og erstatningens størrelse ble satt til 723 560 kr.

Skadevolder har imidlertid ikke godtatt kommunens takst, og dermed ikke betalt. Kommunen krever heller ikke inn sitt tilgodehavende, til tross for at normal prosedyre er å sende kravet til inkasso. Marianne Borgen har tidligere (22.03.2012) etterspurt status for erstatningssaken. I svaret fra byråd Ola Elvestuen (23.04.2012) står det: ”Erstatningssaken mot Ekebergrestauranten AS er ikke avsluttet, og det er dialog mellom partene.” Det har gått over fire måneder siden dette svaret ble avgitt. Rødt vil på denne bakgrunn stille følgende spørsmål:

1. Hvorfor har ikke kommunen ennå krevd inn sitt tilgodehavende?
2. Hva vil byråden gjøre for å kreve inn erstatninga Oslo kommune har til gode for den ulovlige hogsten i Ekebergskogen?
Vi oppfordrer byråden om å gi et noe mer utfyllende svar enn det som ble gitt på liknende spørsmål 23.04.2012.

Borgen spurte også om nåværende byråd vil anmelde denne saken, og etterspurte en begrunnelse dersom byråden ikke ville gjøre det. I svaret står det: ”Siden det har gått to år siden dette skjedde, og sak om erstatning pågår, vurderer etaten det som lite aktuelt å anmelde saken nå. Jeg deler etatens syn på dette.” Rødt stiller på denne bakgrunn følgende spørsmål:

3. Hva er etatens praksis når det gjelder reaksjoner på ulovlig hogst? Vi ber om å få oversendt det som fins av rutiner, regler, prosedyrer eller instrukser som etaten forholder seg til i slike saker (utover det som framgår av etatens nettside).
4. Hva er byrådens begrunnelse for ikke å anmelde denne miljøkriminaliteten? Vi stiller dette spørsmålet på nytt, ettersom det ikke ble gitt noen grundig begrunnelse i besvarelsen av 22.04.2012. Vi ber om å få oversendt etatens vurdering av grunnlaget for anmeldelse, dersom en slik finnes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar