onsdag 8. august 2012

Markedet løser ikke problemet


Vi vil ikke begrense fellesskapets rolle til å åpne nye arealer for boligbygging og bygge infrastruktur. Venstresida må ha en boligpolitikk, ikke bare en tomtepolitikk. 

Derfor foreslår Rødt at vi i fellesskap bygger boliger, både til å leie og til å eie: Kommunene må bygge utleieboliger med rimelig husleie, og vi må bygge prisregulerte boliger for kjøp og salg utenfor det ordinære markedet. Dette vil bidra til at folk flest kan bo til en overkommelig pris, og til å dempe prispresset i boligmarkedet.

Åsmund Sunde Valseth (ÅSV) tror derimot at en prisregulert boligsektor vil øke klasseskillene (21. juli). Argumentet er at de som kjøper prisregulert bolig vil ”frasi seg ordinær verdiøkning på boligen”. For det første er ordinær verdiøkning på prisregulerte boliger allerede en del av forslaget vårt. For det andre hviler argumentet på et premiss om evig boligprisvekst. En skulle tro en slik tiltro til markedet ble noe svekket av den økonomiske krisa.

Det ÅSV nok mener med ”ordinær verdiøkning” er markedsskapt verdiøkning. Den kan like gjerne være et verditap. Det erfarte mange som kjøpte bolig på nittitallet, da prisene stupte og man satt igjen med store lån på boliger man ikke lenger eide. Det samme erfarer nå folk over hele Europa: Boligbobler sprekker. En tredje boligsektor vil vi gi folk som skal kjøpe bolig et alternativ til markedslotteriet.

Folk med lav inntekt har ofte ikke råd til bolig i dagens avregulerte boligmarked. Mange ender med å fylle opp lommebøkene til rike utleiere. En omsorgsarbeider med deltidsstilling på 17 % får vanskelig kjøpt seg bolig i markedet, men i en tredje boligsektor får hun muligheten.

Dagens avregulerte boligmarked øker klasseskillene. Hver tredje førstegangskjøper i Oslo trenger økonomisk hjelp fra foreldre, noe på langt nær alle har råd til. Dette er ikke bare urettferdig. Boligprisene har blitt så høye at mange ender med stor gjeld selv for en bolig av nøktern standard. Vi får boligprisgalopp og økt fare for boligkrakk. Når dereguleringa øker klasseskillene, er det rart å insistere på fortsatt deregulering for å utjevne klasseskillene.

Oslo har et stort etterslep på boligbygging, samtidig som utbyggerselskapene vegrer seg for å bygge utenfor sentrum. Vi har rundt 22.000 byggeklare boligtomter der det ikke bygges boliger. Etterspørselen er for lav utenfor bykjernen, som Skanska sier det. Utbyggerne syns ikke profitten er høy nok. Dette er et argument for offentlig boligbygging. Det viser at det er ikke tilstrekkelig, slik ÅSV mener, kun å tilrettelegge tomter og sikre infrastruktur. 

Etter vårt syn er det kort og godt på tide at Norge, som andre siviliserte land, skaffer seg en boligpolitikk.

Skrevet sammen med Fredrik V. Sand, boligpolitisk talsperson, Rødt.

På trykk i Klassekampen 08.08.12.

Tidligere innlegg i debatten:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar