tirsdag 3. april 2012

Bygg boliger utenfor markedet

Frislippet, som Arbeiderpartiet gjennomførte på 1980-tallet, 
er årsaken til mange av problemene i dagens boligsektor. Det har ført til et klassedelt boligmarked.

Dagsavisen har i flere artikler den siste uka retta søkelys mot boligbobla og det klassedelte boligmarkedet. Aps Håkon Haugli har et godt poeng når han i Dagsavisen 27. mars sier at «Jeg tror at en tydelig plassering av politisk ansvar, sammen med forenkling av lover og regler, vil være en klar fordel.» Men dette handler også om det politiske ansvaret for markedsregimet. Frislippet, som Arbeiderpartiet gjennomførte på 1980-tallet, er årsaken til mange av problemene i dagens boligsektor. Det har ført til et klassedelt boligmarked.

Arbeiderpartiets boligutvalg mener løsningen ligger i å bygge flere utleieboliger. Det er vel og bra, men på langt nær nok. Dagens boligpolitikk tar utgangspunkt i at flest mulig skal eie sin egen bolig. Sammen med dereguleringen av boligmarkedet på 1980-tallet har dette ført til en voldsom prisgalopp, og gjort bolig til et lukrativt spekulasjonsobjekt.

Uten priskontroll og offentlige subsidier har boligspekulantene fritt leide til å skru opp prisene. Verst er det for ungdom som prøver å komme seg inn på boligmarkedet. Tall fra MMI viser at 4 av 10 foreldre bidrar økonomisk for at barna deres skal få råd til å kjøpe bolig. Det sier seg selv at dette er en usosial og urettferdig ordning som er til fordel for dem som har foreldre med mye penger.

Det er et viktig mål å opprettholde bosetning over hele landet, og at alle skal kunne bo godt og rimelig og ha råd til å skaffe seg en høvelig bolig. Forsøkene på å bygge seg ut av den prisveksten har imidlertid ikke gitt nevneverdige resultater. Tilstrømmingen i pressområdene er rett og slett for stor. Det er definitivt nødvendig å bygge flere billige boliger, men som Dagsavisen har påpekt på lederplass, trengs flere tiltak.

Ap-utvalget får støtte til sitt forslag om å revitalisere Husbanken. Jeg tror også at Husbanken må spille en sentral rolle når den sosiale boligbyggingen skal utvikles. Rødt ønsker en debatt om et forslag fra De Facto-leder Roar Eilertsens om en tredje boligsektor som er tatt ut av det ordinære markedet gjennom et nytt sosialt reguleringssystem. Forslaget er som følger:

Husbanken får økte rammer til å finansiere bygging av nye boliger av nøktern, god standard til subsidiert pris og lånerente. Samtidig pålegges boligbyggelagene å bygge et visst antall boliger for salg i denne tredje boligsektoren. Alle som ønsker det får rett til å kjøpe en slik bolig, men man kan i første omgang prioritere førstegangsetablerere og ungdom.

For å hindre at disse boligene blir nye spekulasjonsobjekter skal boligbyggelagene ha gjenkjøpsplikt for boliger i den tredje sektoren, og alle skal fritt kunne selge tilbake når de måtte ønske. Gjenkjøpsprisen skal være kjøpspris pluss prisstigning (konsumprisindeksen) i den perioden man har eid boligen. Sparingseffekten for den enkelte blir ivaretatt på samme måte som i dag gjennom avdrag på lån.

Hvordan unngå utnyttelse av fordelene i en slik sektor? Svaret er boligbyggelagenes gjenkjøpsplikt og en fastlåst prisutvikling. Den enkelte skal fritt kunne gå inn og ut av den tredje sektoren, og få igjen pengene (pluss prisstigning) når man eventuelt vil selge. En viktig forutsetning er altså at man ikke kan selge til hvem man vil, og at boligene ikke selges til markedspris.

Det finnes flere eksempler på at det er mulig å ta boliger ut av markedet på denne måten. Modellen finnes allerede i mindre målestokk i ulike stiftelser og selskaper, og fungerer godt for alle som ikke er opptatt av bolig som investeringsobjekt. Siden boligbyggelagene er eneste selger og eneste kjøper, kan ikke systemet brukes til spekulasjon. Retten til fritt å gå inn og ut gjør at ingen låses fast. En slik tredje boligsektor vil representere en virkelig sosial boligpolitikk som setter folks behov for å bo i sentrum, ikke spekulantenes behov for å tjene penger. Fins det politisk vilje hos Arbeiderpartiet til å bygge ut boliger utenfor markedet gjennom en tredje boligsektor?

Publisert i Dagsavisen 02.04.2012.

Innlegget på nyemeninger.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar