fredag 16. mars 2012

Vedrørende bydelenes praksis ved vedtak av BPA-timer

Dette spørsmålet tar utgangspunkt i en enkeltperson, men omhandler en praksis som angår langt flere, og som sorterer under byråd Aud Kvalbeins ansvarsområde.

I filmen ”Brevet til Jens” ble vi blant annet kjent med Stine Machlar, som bodde isolert på en institusjon for fysisk og psykisk funksjonshemmede i Trondheim. Høsten 2011 endret situasjonen seg. Machlar flyttet til Oslo. Etter å ha fått innvilget egne assistenter (BPA) skulle livet få en ny begynnelse med egen leilighet og journalistikkstudier.

Gleden over en selvstendig framtid ble dessverre kortvarig. Machlar må kanskje avslutte sitt påbegynte journalistikkstudium ved Norges Kreative Fagskole. Årsaken er at hun ble influensasyk en uke i vinter. Man skulle tro at dette ikke burde ha betydning, men problemet er at de ekstra timene med assistanse som hun trengte mens hun var syk, trekkes fra det totale timeantallet hun har fått tildelt. Machlar har dermed et ”merforbruk” av timer, som nå må spares inn.

Eksamen er nært forestående, men siden Machlar nå mangler BPA-timer står både eksamen og videre studier i fare. Hvis Machlar ikke kan fullføre studiet vil ikke Lånekassen omgjøre studielånet til stipend. Får hun ikke fullført utdanning vil hun kunne miste muligheten til å komme seg ut i arbeidslivet og til å gi noe tilbake til samfunnet. Alternativet kan være et liv på trygd.

Det virker som om bydelene fatter vedtak om antall BPA-timer basert på en forutsetning om at intet uforutsett kan skje. Imidlertid vet vi at sykdom kan ramme enhver. Praksisen er etter mitt syn oppsiktsvekkende. Se for deg at en person med en kronisk sykdom får refundert utgiftene fra staten til medisiner på blå resept. Vedkommende faller på isen i februar og skader håndleddet stygt. Dette krever operasjon og sykehusbehandling. Hvis vi legger logikken ved vedtak av BPA-timer til grunn, skal de utgiftene sykehuset/staten hadde ifm behandling av håndleddsskaden, trekkes fra den summen vedkommende får refundert fra staten for medisiner på blå resept.

Noe slikt ville ingen godtatt. Imidlertid er det denne logikken som følges når de ekstra BPA-timene som trengs ved uforutsette hendelser som sykdom, trekkes fra det totale antall timer som vedkommende har fått tildelt.

Jeg vil på denne bakgrunn stille byråden følgende spørsmål:

  1. Er byråden enig i at når det inntreffer sykdom eller andre spesielle tilfeller som gir behov for ekstra BPA-timer i en bestemt periode, så skal dette ikke føre til tilsvarende fratrekk fra det totale antallet BPA-timer?

  2. Vil byråden umiddelbart foreta de nødvendige regelendringer for å endre praksisen i tråd med dette?

Jeg ber byråden melde fra så snart som mulig hvis hun ikke har til hensikt å gjøre dette.

Med vennlig hilsen
Bjørnar Moxnes, Rødts medlem i helse- og sosialkomiteen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar