onsdag 7. desember 2011

Veto mot vikarbyrådirektivet

Dette innlegget står på trykk i dagens Klassekampen:

Sommeren 2000 var det med enkelte unntak et generelt forbud mot utleie av arbeidskraft i Norge.. De bedriftene som ikke var unntatt, og som fulgte loven den gangen, ansatte selv vikarer når de trengte det. Siden 2000 har vikarbyråbransjen vokst kraftig.


En fersk Fafo-rapport viser at ansatte i vikarbyråer innen helse og omsorg er «spesielt utsatt når det gjelder uakseptable lønns og arbeidsvilkår». Et nytt notat fra De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte viser at de største vikarbyråene nå har flere ansatte bygningsarbeidere enn de store entreprenørene i Oslo-området. Vikarbyråene brukes til langt mer enn å dekke reelle behov for vikarer.


Vikarbyrådirektivet er en trussel mot tryggheten i arbeidslivet. Hvis direktivet blir innført vil det føre til økt bruk av vikarer og midlertidige ansatte, samtidig som ansettelsesvernet og retten til faste ansettelser svekkes. Flere tariffavtaler inneholder klare begrensninger for bruk av innleid arbeidskraft. Disse trues av vikarbyrådirektivet.


Vikarbyrådirektivet truer også restriksjonene mot bruk av midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven. Arbeiderpartiets stortingsgruppe sier med sitt ja til vikarbyrådirektivet i praksis ja til å svekke retten til fast ansettelse i Norge.


Arbeiderpartiets «tiltakspakke» er et forsøk på å sukre pillen. Imidlertid kan stortingsflertallet når som helst vedta slike tiltakspakker. Nye verktøy mot sosial dumping må komme i tillegg til et veto mot vikarbyrådirektivet.


I LO sitt handlingsprogram for 2009-2013 står det at «Fast tilknytting til arbeidsmarkedet er nøkkelen til å få del i velstandsutviklingen». Dette er Rødt enig i. Vi ønsker ikke et arbeidsliv som gir et løsarbeidersamfunn. Derfor trenger vi et lovforbud mot private vikarbyrå. Arbeidsformidling må være en offentlig oppgave
.

Hvis Norge innfører direktivet har NHO sagt at de vil bruke EU-systemet og EØS-avtalen som brekkstang for å kvitte seg med arbeidsmiljølovens § 14-12. Denne paragrafen gjør at bruken av vikarbyrå underlegges de samme kravene som de som gjelder i tilfeller hvor arbeidsplassene selv ansetter midlertidig. Dette fastslås i arbeidsmiljølovens § 14-9.


Stortingsflertallet må si nei til vikarbyrådirektivet og ja til et ryddig arbeidsliv, og motstanderne av direktivet må nå øke presset for veto mot et direktiv som betyr mer innleie fra bemanningsbyråer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar