torsdag 8. desember 2011

Hovedinnlegg budsjettdebatt 07.12.2012

Ordfører, den største svakheten ved budsjettforliket er at det ikke tar opp byens viktigste utfordring: Oslo er den delte byen. Klasseskillet går tvers gjennom byen vår. Å slåss mot klasseskillene burde være jobb nummer en. I stedet går det andre veien:

En Fafo-rapport viser at to av ti fattige barn i Norge bor i Oslo, og at hvert tredje barn i Gamle Oslo lever i fattigdom. Dette er dramatiske tall. Det forteller oss at mange barn som lever i fattige familier ikke får råd til å delta i fritidsaktiviteter sammen med andre barn.

Ett viktig tiltak for å bekjempe fattigdommen i Oslo er å heve sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå. Nå er satsene kraftig underregulert. En enslig forsørger med to små barn vil få 4655 kroner mindre enn SIFO-nivå. Enslige forsørgere får ikke råd til å opprettholde et rimelig forbruksnivå for seg og sine barn. For ektepar og samboende uten barn ligger også satsene tilsvarende under SIFO-nivå.

Rødt mener at et første steg for å bekjempe klasseskillene er en kraftig oppjustering av sosialhjelpssatsene. Det vil bety mye for bekjempelse av fattigdom og forskjells-Oslo. Når sosialhjelpa er så lav som den er i dag, vil mange ikke ha krefter til annet enn å klare seg fra dag til dag. En oppjustering betyr at flere får mulighet til å komme seg i jobb, slik NAV nylig har dokumentert i en rapport.

Boligpolitikk

Ordfører, «Vi føler at det blir lagt getto-tilstander i de kommunale gårdene.» Det sa Leah Elisabeth Olafsen, styreleder i Dannevigsveien 7 til Dagsavisa for to uker siden. En fersk Fafo-rapport viser at kommunale uteleieboliger er trangbodde og innskrenker barns mulighet til eget rom og sosialt liv, at de har dårlig standard og øker risikoen for helseproblemer, og at de ligger i et boligmiljø med rusmisbrukere.

Rapporten viser også at barn som vokser opp i utleieboliger oftere ender opp med å leie bolig som voksne, mottar mer sosialhjelp og oftere blir uføre. Flere tusen barn vokser opp med vold og rus tett på seg i Oslos kommunale boliger.

Dette skyldes en bevisst, borgerlig politikk over mange år, der de har skrudd opp leia, bygd ned bomiljøene og attpåtil tappa de kommunale boligene for store verdier.

Tenk litt over det: Mens de kommunale boligene forfaller, vil det borgerlige flertallet hente ut 64 millioner i utbytte fra boligforetaket. På tross av et vedlikeholdsetterslep på 1,4 mrd.

– Det er en avveining å ta penger fra en kommunal budsjettpost til en annen, som Venstres kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke sier til Dagsavisen.

Dette er i det minste reine ord for penga. Det tok ikke lang tid før maktarrogansen, eller kanskje ignoransen, nådde den ferske byråden.

Sjøstrand

Ordfører, et av de dårligste forslagene i budsjettet var nedleggelse av Sjøstrand omsorgssenter. På Sjøstrand bor det folk som har vært gjennom avrusning og rehabilitering. Flere har levd på gata. Folk som har levd et langt og hardt liv og vært kasteballer i systemet, har endelig fått seg et hjem på Sjøstrand. Det ville Høyre, Venstre og KrF gjøre slutt på.

Argumentene de la fram for nedleggelsen, er blant de mer merkverdige jeg har hørt. Omsorgssenteret var uegnet for beboerne, sa sosialbyråden. Det viste seg å være stikk motsatt. Eiendommen har omfattende oppgraderingsbehov, sa byråden. Det viste seg at de har vært gjennom flere runder med rehabilitering. Det passer ikke for funksjonshemmede, sa byråden. På Sjøstrand har de rom, bad og wc i første etasje. Inngangspartiene er universelt tilpassa. - Til gjengjeld vil beboerne få et bedre tilbud et annet sted, sa byråden. Vår gjennomgang viste at det tvert om var kø ved de andre stedene.

Takket være en imponerende innsats fra beboere og ansatte på Sjøstrand, ble dette en såpass stor sak i media at det lå en politisk gevinst i å redde stedet. Dette skjønte Frp. Nå sikres Sjøstrand videre drift, og får ekstra penger til å styrke tilbudet. Det er et prestisjenederlag for byråden og ledelsen i Rusmiddeletaten. Vi forutsetter at byråd og etat lojalt vil følge opp dagens budsjettvedtak om Sjøstrand. Jeg vil fra denne talerstolen garantere at Rødt kommer til å følge den videre utviklinga på Sjøstrand tett og nøye.

Ordfører, budsjettet for 2012 er et budsjett for økte forskjeller. Det er budsjett for å utvide skillene i den delte byen. Det er et budsjett som kutter i velferden. Det er et budsjett som vil føre til at unger som utsettes for vold, ikke får den hjelpen de har rett på. Det er et budsjett som vil føre til at eldre får uverdig behandling. Det er et budsjett for stoppeklokkeomsorg, mot velferd og for økte klasseskiller. Budsjettet for 2012 er sånn sett i beste, borgerlige tradisjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar