torsdag 17. november 2011

Skulpturparkvedtaket er ulovlig

I går kveld behandlet bystyret Rødts lovlighetsklage på vedtaket om å opprette en skulpturpark i Ekebergskogen. Her er innlegget jeg holdt for å begrunne hvorfor vedtaket er ulovlig.

Ordfører, Rødt mener at bystyret 24. august i år vedtok det jurister kaller en gjensidig bebyrdende avtale om at Ringnes-stiftelsen i 50 år skal leie 255 dekar av Ekebergskogen.

Ringnes skal – på oppdrag fra Oslo kommune – få utført bygge- og anleggsarbeider på kommunal grunn for anslagsvis 100 millioner kroner uten å følge reglene for offentlige anskaffelser.

Men også Rødt innrømmer at byrådet nå har styrka argumentasjonen mot lovlighetsklagen vår.

I byrådssaken fra 19. mai brukte byrådet ordet ”gave” bare 31 ganger. I tilsvaret til Rødts lovlighetsklage, gjentar byråd Ødegaard ordet gave 58 ganger.

Byrådets argumentasjon mot klagen er altså blitt nesten dobbelt så sterk, målt i kvantitet.

Debatten vil vise om den kan bli enda sterkere. Jeg vil imidlertid minne om at det er ikke sikkert en påstand blir riktigere, bare den gjentas tilstrekkelig mange ganger.

Bortsett fra den doblete forekomsten av gave-begrepet, inneholder ikke byrådets tilsvar noen nye faktum som tilbakeviser Rødts argumenter i lovlighetsklagen.

Derimot gjentas gammel feilinformasjon til bystyret. Nederst på side 12 kommenterer byrådet Kulturetatens tilbakemelding i 2006 slik:
”Tilbakemeldingen som ble gitt var i utgangspunktet positiv…”.

Vi forstår at byrådet hemmeligstempla uttalelsen fra Kulturetatens direktør Gro Balas. Hun skrev nemlig at mange vil oppfatte kvinnesynet bak parken som sitat ”svært konservativt” samt at det kan sitat ”oppleves som nedvurderende og også direkte støtende”.

Konklusjonen i første del av Kulturetatens uttalelse var:
”Det kan derfor ikke (…) være ønskelig å stille et offentlig areal til rådighet, og å gå videre med planene om en skulpturpark, med denne ensidige tematikken som en rød tråd i parken.”

I uttalelsens siste setning stiller etaten seg likevel positiv til Ringnes’ forslag ”om anleggelse av en skogskulpturpark på Ekeberg”. Men etaten presiserte at dette var under forutsetning av at Kulturetatens kritikk av prosjektets ideologi og kunstfaglighet ble tatt til følge.

For å oppsummere: Avtalen innebærer at Ringnes-stiftelsen opparbeider et kommunalt område fra skog til park. Stiftelsen skal utføre eller få utført slike arbeider for minst 100 millioner kroner i løpet av 3 år. Motytelsen for dette er bl. a. at stiftelsen i 50 år kan disponere de to villaene Kongsveien 21 og 23 som har tomt på 4,7 dekar.

Andre motytelser fra Oslo kommune til stiftelsen er blant annet: Avtalefesta unntak fra bestemmelsen om å ikke drive kommersiell virksomhet i parken. Mulighet til å bruke parken som gratis ”show-room” for skulpturer som senere selges. Avtalefesta rett til å overdra Avtalen til andre. Rett til å drive næring i servicebygget ved gondolbanen uten å betale leie. Avtalen inneholder dessuten upresise formuleringer som åpner for at kommunal forvaltning i avtaleperioden kan utøve skjønn som endrer Avtalens innhold til fordel for Ringnes-stiftelsen.

Rødt fremmer derfor følgende forslag:
Lovlighetsklagen fra Rødt tas til følge. Bystyrets vedtak 24. august 2011 i sak Sak 239 Skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg - Avtale med C. Ludens Ringnes stiftelse om gave til Oslo kommune, oppheves.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar